Making culture

Making culture– en antologi om barns och ungas fritids- och kulturvanor i Norden. I måndags 16 september presenterades antologin Making Culture under ett seminarium på Folkteatern i Göteborg. Anna Berg från Bibus styrelse var på plats. 

Antologin består av ca femton texter av olika nordiska forskare inom det barnkulturella fältet. Digitaliseringens möjligheter och hinder för samiska minoritetsspråk, den växande rörelsen Cosplay, sommarläger för barn och unga med funktionsvariationer och folkbildning inom hip hop är bara några av ingångarna.

Antologin baseras på en tidigare nordisk rapport om barns och ungas kulturvanor. Avsändare för såväl rapporten som för denna antologi är Kulturanalys Norden, ett nordiskt samarbete på initiativ av Nordiska ministerrådet. Den svenska Myndigheten för kulturanalys står värd för samarbetet. I antologin finns en kort redovisning av rapporten och den statistik som tagits fram i de olika nordiska ländernas kartläggningar av fritids- och kulturintresset hos sina unga medborgare. 

Innehållet i antologin spänner brett över ett stort åldersspann och en mångfald av kulturella uttryck. Den enda uttalade begränsningen som nämns under seminariet är valet att inte fokusera på barns och ungas deltagande i tydligt (vuxen-)organiserade aktiviteter, som exempelvis Kulturskolan. Istället är det barns och ungas egna initiativ som lyfts i antologin.

Hela rapporten finns att läsa här.

Publicerad: 2019-09-19